Algemene voorwaarden LesGO Academie

Artikel 1 De inschrijving

1. De cursist kan zich bij LesGO Verkeersscholen inschrijven door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
2. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden en de prijzen welke standaard op de website worden vermeld en bij de studiegids worden meegeleverd.
3. Tevens verklaart de cursist te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de opleiding of voor deelname aan het examen gewenst en/of noodzakelijk zijn.
4. De cursist accepteert bij inschrijving de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarvoor is ingeschreven.
5. De cursist heeft het recht om de inschrijving binnen drie werkdagen te annuleren. In dat geval zijn €50,00 annuleringskosten verschuldigd. Na deze termijn van drie werkdagen is de cursist het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

Artikel 2 De cursusorganisatie

1. Indien het aantal deelnemers naar het oordeel van LesGO Verkeersscholen te gering is, behoudt LesGO Verkeersscholen zich het recht voor, voor aanvang van de opleiding, opleidingen te laten vervallen.
2. LesGO Verkeersscholen behoudt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de vermelde startdata en lesdagen.
3. LesGO Verkeersscholen behoudt zich het recht voor, voor bepaalde opleidingen en/of trainingen, een door haar geautoriseerde Business Partner in te schakelen.
4. Bij ziekte of afwezigheid van een docent zet LesGO Verkeersscholen binnen 7 dagen een vervangende docent in.
5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als LesGO Verkeersscholen als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
6. Uitval/wijziging van een docent is geen reden voor annulering.
7. Om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt LesGO Verkeersscholen zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 3 Het studieprogramma

1. LesGO Verkeersscholen levert de opleidingen en bijbehorende materialen, zoals vermeld in de meest recente studiegids, op het moment van inschrijven.
2. Uiterlijk de eerste lesdag wordt het lesrooster uitgegeven, waarop staat vermeld op welke data en tijden de lessen worden gegeven.
3. De cursist kan eenmalig de opleiding doorlopen. Indien de opleiding voor de tweede keer doorlopen wenst te worden is het totale opleidingsgeld opnieuw verschuldigd.
4. Een tijdelijke onderbreking is eenmalig mogelijk, onverminderd de verplichting de opleiding in zijn geheel te moeten betalen. Het verzoek om onderbreking dient schriftelijk en aangetekend of per email te worden gedaan bij LesGO Verkeersscholen.
5. Retourzendingen van studiemateriaal zijn niet mogelijk. Het studiemateriaal blijft eigendom van de cursist.

Artikel 4 Examenorganisatie

1. De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig diploma op minimaal LBO-niveau om deel te mogen nemen aan de examens bij het Innovam.
2. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld wordt vastgesteld door de daartoe bevoegde exameninstantie.
3. Herexamenkosten en herexamenlessen zijn niet inbegrepen bij het opleidingsgeld. Herexamenkosten komen geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever. Een herexamen wordt aangevraagd nadat de betaling op rekening van LesGO Verkeersscholen is bijgeschreven. Indien de cursist zelf een herexamen
aanvraagt dient hij/zij LesGO Verkeersscholen schriftelijk aangetekend of per email op de hoogte te stellen van zijn/haar examendatum. Indien de cursist deze procedure niet exact volgt, aanvaardt LesGO Verkeersscholen geen enkele aansprakelijkheid.
4. Niet LesGO Verkeersscholen maar de betreffende exameninstantie is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de examens. U dient er rekening mee te houden dat de aanvraag voor een examen altijd minimaal 10 weken duurt.
5. Het praktijkexamen kan slechts afgelegd worden indien de cursist alle theoretische (deel)certificaten met een voldoende behaald heeft.
6. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige aanmelding voor het examen ligt bij de cursist.

Artikel 5 Cursistencode

De cursistencode is een artikel waarin de rechten, plichten en gedragingen van de cursisten zijn opgenomen. De code ondersteunt een adequate organisatie van de cursus en daarbij behorende goede communicatie. Onderstaand een extract van de voor de inschrijving relevante bepalingen.
1. De cursist is verplicht elke adreswijziging / telefoonnummerwijziging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk aangetekend of per email aan LesGO Verkeersscholen mede te delen.
2. De cursist dient vakantie(dagen) schriftelijk aangetekend of via email kenbaar te maken aan LesGO Verkeersscholen. Indien hieraan niet voldaan wordt, is LesGO Verkeersscholen niet aansprakelijk als een examen is gepland op een datum dat de cursist om die reden afwezig is.
3. Het annuleren of wijzigen van een ingeplande praktijkles moet door de cursist twee werkdagen vóór de geplande les per email worden doorgegeven aan de LesGO Verkeersscholen. Indien dit niet gebeurd vervalt de betreffende les zonder recht op restitutie of omplannen van de gemiste les.
4. Cursisten kunnen van de opleiding bij LesGO Verkeersscholen worden verwijderd om redenen als storend gedrag, agressie tegen de docent(e), drank en/of drugsgebruik en andere redenen ter beoordeling aan de docent. LesGO Verkeersscholen behoudt zich het recht voor om na een sommatie per aangetekende brief en na de cursist gehoord
te hebben, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. De cursist die van de opleiding wordt verwijderd, kan geen aanspraak maken op eventuele restitutie en/of schadeloosstelling.
5. De cursist zal zich op geen enkele wijze negatief uitspreken over medecursisten evenals docenten als hiervoor geen gegronde reden bestaat. Tevens leidt seksuele intimidatie in de vorm van handtastelijkheden en/of opmerkingen van dien aard en/of schending van rechten, genoemd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek tot directe verwijdering
van de opleiding zonder restitutie van opleidingsgelden. Alle rechten van cursist en/of betalende instantie/ werkgever/opdrachtgever in voorgenoemde en later te noemen artikelen komen hierbij uitdrukkelijk te vervallen.
6. De cursist dient gemotiveerd te zijn en een positieve en proactieve houding te tonen ten aanzien van de opleiding.
7. De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de verplichte stage voor het aandragen van een CBR leerling blijft onverminderd bij de cursist liggen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. Het opleidingsgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn tenzij anders is
vastgelegd in de betalingsovereenkomst van LesGO Verkeersscholen.
2. Deelname is alleen mogelijk als de betalingen conform artikel 3.1 zijn voldaan.
3. Indien er aan enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op tijd wordt voldaan, is diegene op wie de betalingsverplichting rust in gebreke. In een dergelijk geval wordt de totale vordering (in het geval van termijnbetaling: inclusief de nog resterende termijnen) in zijn geheel direct opeisbaar en zal er zonder nadere ingebrekestelling tot incasso worden overgegaan. Tevens zal er vanaf dit moment wettelijke rente in rekening worden gebracht.
4. Vanaf het moment dat LesGO Verkeersscholen een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de cursist, dan wel de betalende instantie/ werkgever/opdrachtgever.
5. Bij niet tijdige betaling kan de cursist de toegang tot de lessen/faciliteiten worden ontzegd.
6. Mondelinge opzeggingen volstaan niet en ontslaan de cursist niet van de aangegane financiële verplichting.
7. Betaling in deeltermijnen is uitsluitend mogelijk per automatisch incasso. Hiervoor heeft de cursist LesGO Verkeersscholen toestemming gegeven via de betalingsovereenkomst. De betaling in deeltermijnen stopt automatisch nadat het totale bedrag van de opleiding door de cursist is betaald.
8. Bij voortijdige beëindiging is de cursist het eventueel achterstallige lesgeld verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend, wanneer het volledig lesgeld reeds is voldaan. Het retourneren van studiemateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld.
9. Restitutie van opleidings- en examengeld is niet mogelijk.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

LesGO Verkeersscholen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan LesGO Verkeersscholen zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.

Artikel 8 Auteursrecht

LesGO Verkeersscholen bezit auteursrecht op het verstrekte eigen cursusmateriaal. Niets uit deze uitgaven mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de directeur van LesGO Verkeersscholen. De cursist zal LesGO Verkeersscholen vrijwaren van claims van derden op het terrein van door hem veroorzaakte
inbreuk op het terrein van copyright, auteurs- en octrooirechten, ontstaan in verband met gebruik van zaken zoals software, opstellingen, registratie, boeken en tijdschriften die eigendom zijn van LesGO Verkeersscholen, dan wel onder beheer van LesGO Verkeersscholen en door haar ter beschikking gesteld, of waarvan hij/zij kennis van heeft
kunnen nemen. Eventuele kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, verbonden aan voornoemde claims tegen LesGO Verkeersscholen, evenals de renten, zijn volledig voor rekening van de cursist die in vorige zin vermelde rechten schendt.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de cursist en/of betalende instantie/werkgever/opdrachtgever en LesGO Verkeersscholen eindigt automatisch met de laatste bijeenkomst van de opleiding en nadat alle wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.
2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk door opzegging per aangetekende brief aan LesGO Verkeersscholen. Tussentijdse beëindiging ontslaat de cursist nimmer van de verplichting om het totale bedrag van de opleiding te moeten voldoen.
3. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.

Artikel 10 Voorwaarden Baangarantie

Onder de baangarantie wordt verstaan, Definitie baangarantie:
“Een loondienstverband van ten minste zes maanden bij een verkeersschool, ofwel een aanbod tot franchisenemerschap bij een franchisegever.” De baangarantie wordt uitsluitend afgegeven door LesGO Verkeersscholen.
Ten aanzien van de baangarantie wordt door LesGO Verkeersscholen een aantal aanvullende voorwaarden gesteld en heeft de cursist te maken met extra verplichtingen. Deze aanvullende voorwaarden en verplichtingen worden hieronder puntsgewijs benoemd.

1. De baangarantie wordt mede afgegeven op basis van een goede mentale en fysieke gesteldheid van de cursist op moment van de intake. De cursist zal een verklaring tekenen ter bevestiging van die goede mentale en fysieke gesteldheid. De baangarantie is alleen van toepassing indien de gesteldheid van de cursist gelijkblijvend is. Mocht
deze gesteldheid in zoverre veranderen dat dit invloed heeft op het toekomstig beroep en/of verdere deelname aan de cursus dan vervalt de baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloeiend, zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
2. De cursist dient tijdig aanwezig te zijn bij de klassikale lessen evenals bij de praktijklessen. Indien de cursist verhinderd s, dient hiervoor een geldige reden aan ten grondslag te liggen en dient de cursist de docent hiervan tijdig schriftelijk, via email of reguliere post, op de hoogte te stellen.
3. De cursist dient te allen tijde de zelfstudie volgens de opgegeven richtlijnen van de docent voor te bereiden, voldoende en aantoonbare inspanningen te leveren ten behoeve van een correcte voorbereiding op de lessen. 
4. De cursist toont en gedraagt zich tijdens de cursus op representatieve wijze, (zie de cursistencode) behorende bij de status van het beroep van rijinstructeur. Bij afwijking vervalt de baangarantie.
5. Indien de cursist tijdens de duur van de opleiding een vakantie gepland heeft staan, is de cursist zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
6. De cursist is bereid, gedurende de opleiding, een onbetaalde stage te volgen bij de toekomstige werkgever, waarbij alle arbeidsvoorwaarden van deze opdrachtgever, betreffende werktijden en verdere aanvullende afspraken worden aangehouden.
7. Wanneer een cursist telefonisch of per email niet bereikbaar is, vervalt zijn baangarantie.
8. Een baangarantie komt per direct te vervallen bij het weigeren van een baan, aangedragen door LesGO Verkeersscholen.
9. De cursist wordt tijdens de intake gevraagd of hij/zij van onbesproken gedrag is. Indien op deze vraag positief wordt geantwoord nemen wij zijn/haar antwoord voor waar aan. De cursist zal echter te allen tijde in staat moeten zijn om een Verklaring van Goed Gedrag te kunnen overleggen. Deze is opvraagbaar bij de gemeentelijke instellingen in
de woonplaats van de cursist. Mocht deze Verklaring van Goed Gedrag niet afgegeven kunnen worden ten tijde van de opleiding en/of sollicitatieprocedure, vervalt alsnog de afgegeven baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloei- end zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
10. LesGO Verkeersscholen is gerechtigd bij schending van de eisen, welke hierboven gesteld zijn in lid 1 t/m 9 van artikel, de afgegeven baangarantie in te trekken.
De schriftelijk ondertekende baangarantie vervalt hierbij uitdrukkelijk.

Artikel 11 Omgang met opdrachtgevers

Met betrekking tot de omgang met opdrachtgevers kan het volgende worden vermeld. Indien een voorval, gedraging of tekortkoming van inspanning, zoals genoemd in lid 1 t/m 10 van Artikel 10. Voorwaarden Baangarantie zich voordoet, zal LesGO Verkeersscholen de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever in een vroeg stadium op de hoogte stellen,
zodat tijdig actie kan worden ondernomen en de betreffende cursist een actieplan tot verbetering kan worden overlegd. In overleg tussen LesGO Verkeersscholen en de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kan bepaald worden of uiteindelijk verbetering van gedrag of tekortkoming zichtbaar is, of dat LesGO Verkeersscholen alsnog overgaat tot het
verbreken van de overeenkomst tot het volgen van de opleiding. In geval van verbreking van de overeenkomst kan in overleg met LesGO Verkeersscholen de mogelijkheid bestaan dat door de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kosteloos een andere cursist kan deelnemen aan de eerstvolgende opleiding. Dit is geen recht, maar geheel ter beoordeling
van de directie van LesGO Verkeersscholen.